Witamy Państwa na stronie internetowej kancelarii notarialnej prowadzonej przez Krzysztofa Kuskowskiego i Przemysława Kuskowskiego Notariuszy w Sierpcu.

Kancelaria znajduje się w Sierpcu przy ul. Braci Tułodzieckich 18 – w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Sądu.

Notariusz jako osoba zaufania publicznego:

  • przy dokonywaniu czynności notarialnych czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne,
  • udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej,
  • odmawia dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem lub zasadami współżycia społecznego,
  • zachowuje w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne,
  • udziela bezpłatnych porad w sprawach notarialnych.

Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie kancelarii, jednakże czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.