Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Zgodnie z art. 79. ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. Sporządza akty notarialne;
 2. Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. Podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego
 4. Podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziały małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495);
 5. Sporządza poświadczenia;
 6. Spisuje protokoły;
 7. Sporządza protesty weksli i czeków;
 8. Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznes;
 9. Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 10. Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 11. Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
 12. Składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księfze wieczystej

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.